Leveringsvoorwaarden

I. Geldigheid

IPEX Nederland BV gevestigd te Enter, hierna te vernoemen IPEX. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Enschede onder nummer 08158067.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door IPEX in de handel worden gebracht en /of verstrekt. De koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Afwijkende voorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door IPEX van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien ervoor zover een aanbieding en/ of overeenkomst tussen koper en IPEX van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/ of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Indien één bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal de voor IPEX gunstigste regeling gelden en blijven de voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

II. Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (tevens indien gedaan door middel van door IPEX uitgegeven prijslijsten) en opdrachten zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden herroepen onverwijld na de aanvaarding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Alle overige zowel mondeling als schriftelijke aanbiedingen, door onze vertegenwoordigers of ander
  personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in dit laatste het tegendeel door ons is
  vermeld.
 3. Worden door de koper goederen besteld zonder dat de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen op het tijdstip van de opdracht geldende prijs, onafhankelijk van eerder
  uitgebrachte offertes of eerder gehanteerde prijzen.
 4. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande dat koper
  verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1.
 5. IPEX is, indien wij niet een bindende offerte schriftelijk hebben gemaakt, gerechtigd opdrachten niet te
  accepteren. IPEX is in dat geval verplicht koper daarvan te berichten binnen 7 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de opdracht.
 6. Tenzij anders vermeld of overeengekomen worden alle producten tegen bruto netto prijzen geleverd.

III. Eigendomsvoorbehoud

 1. Onze geleverde producten blijven IPEX uitsluitende eigendom tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen, uit deze of andere leveranties, voortvloeiend uit de overeenkomsten. Indien koper niet aan zijn verplichten voldoet of IPEX aanleiding heeft aan te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, kunnen de producten terstond door IPEX worden teruggevorderd. Koper zal de producten afzonderlijk moeten bewaren en/ of van tekens moeten voorzien. De aan terugname van producten verbonden kosten zullen aan koper in rekening worden gebracht.
 2. Indien nodig, is de koper verplicht IPEX alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen die
  dienen ter bescherming van het door IPEX voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van
  toegang tot kopers bedrijf, indien wij kopers producten willen terugvorderen.
 3. Onverminderd het in lid 1 van dit artikel gestelde, zijn alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van koper.

IV. Leveringstijd

De leveringstijd gaat in nadat de opdracht door IPEX is aanvaard, tenzij koper nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag nadat koper aan deze voorwaarden heeft voldaan. Overeengekomen leveringsdata en tijdstippen zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertraagde leveringen geven generlei recht aan koper op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

V. Levering en Vervoer

 1. Tenzij anders bepaald, worden de producten en diensten franco geleverd op de overeengekomen plaats van bestemming. Te dezer zake zijn de ICC Incoterms 2000 van toepassing.
 2. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke
  werkdag tussen 8.00 en 16.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren. Koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen kan worden begonnen niet langer dan 15 minuten bedraagt.
 3. Orders vanaf € 350,– worden franco geleverd (lengte transport uitgezonderd). Bij orders kleiner € 350,– wordt € 12,50 in rekening gebracht voor transport bijdrage. Orders kleiner dan €150,– wordt €25,– klein orderwaarde toeslag in rekening gebracht.

VI. Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zonder korting.
 2. Indien er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat koper een koopovereenkomst niet of geheel niet zal naleven, dan is IPEX gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in gebreke blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door koper. IPEX heeft steeds het recht te leveren onder rembours.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden ten goede van IPEX bankrekeningen of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen op de door IPEX aangewezen wijze zijn verricht. Compensatie door koper is niet toegestaan.
 4. Indien betaling niet voor de vervaldag plaatsvindt, zal koper, te rekenen vanaf dezer vervaldag, een rente
  per jaar dienen te vergoeden die 2% boven de wettelijke rente ligt.
 5. Indien koper met enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan IPEX te betalen sommen tot de
  volledige bedragen terstond opeisbaar en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen. IPEX kan in dat geval uitvoering van alle voor koper aanvaarde opdrachten opschorten, totdat al hetgeen in verband met de voorgaande regel opeisbaar is geworden betaald is binnen een door IPEX te stellen termijn. Tevens moet door koper een voor IPEX aanvaardbare zekerheid zijn gesteld betreffende betaling van alle andere voor koper in uitvoering zijnde opdrachten.

VII. Faillissement, enz.

In geval van faillissement, surséance van betaling, staking van de activiteiten van koper, liquidatie van kopers bedrijf dan wel overname door een derde, heeft IPEX het recht al dan niet zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, geheel of ten dele, als ontbonden te beschouwen, te onzer keuze.

VIII. Klachten

 1. Klachten over zichtbare gebreken, beschadigingen, manco’s, emballage, kwaliteit of de prijs van de geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst, doch niet later dan 14 dagen na verzending van de goederen schriftelijk te zijn ingediend. Klachten over verborgen gebreken van de geleverde goederen dienen binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6 maanden na levering van de producten, schriftelijk te worden gemeld. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld; dienen klachten binnen deze termijn worden ingediend. Na afloop van de genoemde termijnen vervalt elk recht tot reclame. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis worden gesteld binnen de in dit artikel genoemde termijn(en). Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerde gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijking van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van de geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt als het niet voldoet ten aanzien van het product geleverde specificatie(s).
 2. Producten mogen pas, na IPEX schriftelijke toestemming en franco retour worden gezonden.

IX. Aansprakelijkheid

 1. Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door IPEX gegeven, kan IPEX geen aansprakelijkheid
  aanvaarden voor de uiteindelijke resultaten vanwege de grote verscheidenheid waarmee wordt gewerkt.
 2. Onze schadevergoedingsplicht met betrekking tot ondeugdelijkheid van geleverde producten, foutieve documentatie, verwerking- en andere adviezen, begeleiding en inspectie strekt zich niet verder uit dan het factuurbedrag van de geleverde producten of een deel daarvan.


X. Overmacht

 1. Indien IPEX door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, of deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt, heeft IPEX het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat IPEX tot enige schadevergoeding of garantie gehouden wordt.  
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan alle omstandigheden, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoringen. Hetzij in eigen fabriek hetzij die van IPEX toeleveranciers, transportstoringen en andere buiten controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie. Evenals plotselinge verhoging van de grondstofprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/ of belastingen, waarbij Nederland of een ander land waaruit IPEX het voor levering benodigde materiaal had willen betrekken, is betrokken. Tevens vertraagde levering door onze toeleveranciers.


XI. Domicilie, toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten die tot stand komen, waaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan
  uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht, geldend voor het rijk in Europa, van toepassing.
 2. De rechter in Almelo is ter zake bij uitsluiting bevoegd volgens de regels der absolute competitie, behoudens hoger beroep, tenzij binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen de koper ons schriftelijk meedeelt dat hij wenst dat het geschil beslecht wordt door de rechter die competent is volgens de wet.

XII.  Wijziging der algemene voorwaarden

 1. IPEX is gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving, haar algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Voor reeds eerder gegeven opdrachten gelden de algemene voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de opdracht door IPEX werd genoteerd, tenzij anders overeengekomen.

XIII.  Inwerkingtreding

Deze Algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2000 van kracht en zijn gedeponeerd bij de Griffier van de Arrondissementsrechtbank te Almelo. Op verzoek zal een exemplaar aan de koper worden toegezonden. Hiermee vervallen alle vorige voorwaarden.