Privacyverklaring IPEX Group

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van IPEX Group aan. IPEX Group bestaat uit IPEX International Trading B.V, IPEX Nederland B.V. en IPEX GMBH (Duitsland), IPEX Beheer B.V, IPEX Europe B.V. en MEH B.V.

U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. IPEX Group is statutair gevestigd te Enter aan de Vonderweg 14 (7468 DC) en de genoemde BV’s staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. International Trading B.V (08158067), IPEX Nederland B.V. (08175440) en IPEX GMBH (HRB 201027), IPEX Beheer B.V. (06086001), IPEX Europe B.V. (08158038) en MEH B.V. (08129213).


IPEX Group per e-mail te bereiken via info@ipex-group.com en telefonisch via +31 (0)547 384 635.

IPEX Group hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgelegd hoe IPEX Group omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft IPEX Group aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens en welke beveiligingsmaatregelen zij heeft ondernomen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door IPEX Group valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

IPEX Group houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-12-18.

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

(i) IPEX Group gebruikt drie verschillende middelen om uw persoonsgegevens te verwerken. In eerste plaats kunnen uw persoonsgegevens via het contactformulier op de website worden verwerkt. Het betreft de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen. (ii) Vervolgens kunnen uw persoonsgegevens telefonisch worden verwerkt. Ook via de telefonische verkoop zullen wij uw voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer verwerken. Daarnaast vragen wij u om uw bezorgadres, adresgegevens, woonplaats en eventueel uw btw-nummer. Deze gegevens zijn zowel essentieel voor het onderhouden van contact als het leveren van de producten en de facturering. (iii) Als laatste bestaat de mogelijkheid dat uw persoonsgegevens fysiek worden verwerkt. Dit houdt in dat een van onze accountmanagers een bezoek brengt aan u en de gegevens die hierboven zijn genoemd vervolgens opslaat en verwerkt.

Indien u een klant of prospect bent kunnen wij uw e-mailadres tevens gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te stellen van aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief. Afmelding geschiedt via een link in de nieuwsbrief zelf.

Naast de bovenstaande gegevens die middels de website, telefoon of fysiek worden verzameld, verkrijgt IPEX Group eveneens gegevens via derden. Het betreft telefoonnummers die via marktonderzoek worden verzameld. Deze telefoonnummers zijn noodzakelijk voor de telefonische verkoop. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat IPEX Group naast telefoonnummers ook mailinglijsten via derden verkrijgt.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is IPEX Group niet in staat haar diensten uit te voeren. Tevens is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van IPEX Group. Enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten, zoals het onderhouden van contact met klanten, het leveren van de producten en de administratie, worden verwerkt.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan IPEX Group te verstrekken, kan het zijn dat IPEX Group niet kan voldoen aan zijn contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijk geval bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal zeven (7) jaar bewaard na beëindiging van de overeenkomst. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

De overige persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website, alsmede op de volgende websites: ipex-group.com, ipex-group.de, ipex-group.nl en het landingsplatform voor i-form.com. Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van IPEX Group. Wij hebben dan ook geen toezicht op het privacy beleid dat die website aanhoudt. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. IPEX Group is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. IPEX Group raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door IPEX Group zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van IPEX Group. Zo wordt de levering uitbesteed aan leveranciers en de jaarafsluiting uitgevoerd door onze accountant.

Indien IPEX Group van plan is om deze werkzaamheden uit te besteden aan andere dan de genoemde verwerkers, zal IPEX Group u hierover tijdig informeren. U kunt altijd contact opnemen om meer informatie hierover te krijgen.

De persoonsgegevens worden enkel met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld indien IPEX Group door een wettelijke verplichting gehouden wordt de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instantie.

De facturatie wordt uitgevoerd aan de hand van de plaats van de bestelling. Indien u een Nederlandse klant bent zal dit worden uitgevoerd door IPEX Nederland B.V. Daarnaast is het mogelijk dat u facturen ontvangt van IPEX Europe BV of IPEX GMBH.

Beveiliging 

IPEX Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Zo heeft de website een SSL certificaat, en worden alle persoonsgevoelige gegevens gecodeerd alvorens digitaal te worden opgeslagen. Daarnaast worden de boekhoudgegevens via een ERP pakket, Navision genaamd, bewaard en de klantgegevens via CRM Software. Deze systemen zijn beide beveiligd en vergrendeld met wachtwoorden.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@ipex-group.com.

Indien u een klacht wilt indienen over IPEX Group met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@ipex-group.com. Ook kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.